Výstavní propozice PRAGA PICCOLA 2017

Specializovaná česko-německá výstava 1. stupně PRAGA PICCOLA 2017                                       

1. Cíle výstavy

Výstava ,,PRAGA PICCOLA 2017“ je specializovanou soutěžní filatelistickou výstavou prvního stupně. Cílem výstavy je propagovat filatelii a podnítit zájem veřejnosti o filatelii. Chceme prohloubit spolupráci mezi filatelisty v České republice a ve Spolkové republice Německo. Pro české filatelisty je to současně možnost kvalifikace na eventuální výstavu PRAGA 2018.

2. Pořadatelé výstavy

Pořadatelem výstavy je Svaz českých filatelistů (dále jen SČF) ve spolupráci se Společností ArGe Tschechoslowakei  a Českou poštou, s. p. Výstavu zajišťuje SČF prostřednictvím  Klubu filatelistů  01-5 Kladno, a to bez finanční podpory SČF. Výstavu po dobu její přípravy a konání zajišťuje organizační výbor (dále jen OV), který má rozhodovací pravomoc.

3. Místo a datum konání

Výstava se bude konat v prostorách veletrhu Sběratel v Praze v Letňanech ve dnech 7. až 9. září 2017.

Otevírací doba výstavy bude tato:

7. září 2017 čtvrtek od 16:00 hod do 18:00 hod Slavnostní zahájení výstavy
8. září 2017 pátek od 10:00 hod do 18:00 hod
9. září 2017 sobota od 10:00 hod do 16:00 hod
od 18:00 hod do 20:00 hod  Palmáre

Ukončení výstavy  9. září 2017  v 16:00 hod

4. Organizační zásady a způsob hodnocení exponátů

Specializovaná výstava „PRAGA PICCOLA 2017“ se řídí výstavními propozicemi a při hodnocení exponátů se řídí platnými oborovými řády FIP.

Vystavovatel se rozhodne a v přihlášce uvede, zda udělí souhlas se zveřejněním svého exponátu na výstavě Exponet a to v termínu po skončení výstavy. Nebude-li si přát zveřejnění, bude zajištěno vymazání tohoto exponátu.

Rozhodnutí o výběru exponátů pro vystavení je v kompetenci OV a jeho rozhodnutí je konečné.

5. Výstavní třídy

A. Nesoutěžní třídy
Třída pozvaných exponátů obsahuje exponáty pozvané Organizačním výborem a dále exponáty, které nemohou být vystavovány v soutěžních třídách.

B. Soutěžní třídy

Soutěžní výstavní třídy pro národní výstavu jsou:

N.1      tradiční filatelie
N.2      poštovní historie
N.3      otevřená filatelie
N.4      aerofilatelie
N.5      filatelistické literatury

6. Podmínky účasti

Účast vystavovatelů je možná na základě zaslání přihlášky OV do 30. 4. 2017. Spolu s přihláškou vystavovatel zašle kopii úvodního listu listu. O přijetí či nepřijetí exponátů rozhodne OV do 31. 5. 2017 a vyrozumí o tom vystavovatele.

V soutěžních třídách může jeden vystavovatel přihlásit maximálně dva exponáty.

Každý exponát bude mít vymezenou výstavní plochu 5-ti rámů.V každém rámu bude umíštěno 16 listů formátu A4, nebo  16 albových listů formátu 26,5 x 29,5 uspořádaných ve 4 řadách po 4 listech. V přihlášce musí být uveden rozměr použitých výstavních listů.

Podmínkou pro vystavení exponátu je včasné uhrazení výstavního poplatku.

Vystavovatel má povinnost nést náklady na dopravu a na případné pojištění svého exponátu během dopravy /na výstavu a zpět/ a po dobu výstavy.

Na výstavu mohou být přijaty jen exponáty s příslušnou kvalifikací:

 

Požadovaná kvalifikace
Exponáty, které na předchozích výstavách druhého stupně získaly nejméně pozlacenou medaili  (70 bodů). V soutěžních třídách může jeden vystavovatel přihlásit maximálně dva exponáty.

Ve třídě filatelistické literatury a ve třídě otevřené filatelie se předchozí kvalifikace nevyžaduje.

7. Výstavní poplatky

Vystavovatel je povinen nejpozději do 30. 6. 2017 uhradit výstavní poplatek na určený účet organizačního výboru za podmínek, stanovených SČF.

Výše výstavního poplatku za jednu výstavní plochu (t.j. 16 listů) činí 200 Kč. Za jeden vystavený titul ve třídě filatelistické literatury činí poplatek rovněž  200 Kč.

U zahraničních vystavovatelů za jednu výstavní plochu, resp.za jeden vystavený titul výše poplatku činí 8 Euro.

Nebude-li poplatek ve stanovené době zaplacen, ztrácí vystavovatel právo na vystavení exponátu.

8. Výstavní odměny

Vystavené exponáty v soutěžních třídách posuzuje výstavní jury jmenovaná výkonným výborem SČF. Hodnocení exponátů bude provedeno podle směrnic SČF.

Vystavovatelé budou oceněni podle získaného bodového ohodnocení jury diplomem a výstavní medailí. Hodnota získané medaile bude uvedena na diplomu. Jury vybere exponát s mimořádnou hodnotou či mimořádně zajímavým zpracováním pro ocenění velkou cenou výstavy. Jury může udělit kromě diplomů, medailí a cen i blahopřání jury za mimořádně zajímavé zpracování a hodnotu exponátu, případně vybrat a ocenit nejlepší exponát v jednotlivé výstavní třídě.

9. Manipulace s exponáty

Písemně potvrzené a přijaté exponáty zasílané poštou musí být odeslány s předstihem tak, aby byly k dispozici OV v termínu do 2. 9. 2017. Po předchozí dohodě s OV mohou exponáty předat vystavovatelé osobně ve výstavních prostorách dne 6. 9. 2017  v době od 10 do 17 hodin.

Současně s exponátem (s výjimkou exponátů filatelistické literatury a dosud nevystavených exponátů) je vystavovatel povinen předat i průkaz exponátu. Exponáty, jejichž průkazy nebudou předloženy jury do zahájení výstavy, nebudou hodnoceny. Vystavení duplikátu průkazu exponátů řeší vystavovatel s tajemníkem SČF v dostatečném předstihu.

Předávané exponáty OV budou uspořádány tak, aby byly listy za sebou v aritmetické řadě a odděleny po 16 albových listech (po 1 ploše). Na oddělovací záložce bude vyznačeno řazení jednotlivých listů na výstavním rámu (vodorovné a svislé řazení).

Po ukončení výstavy dne 9. 9. 2017 budou exponáty připraveny a vydány vystavovatelům. Předávány budou dle předem dohodnutého harmonogramu, nejdříve od 17 hodin. Nevyzved-nuté exponáty budou odeslány poštou do 20 dnů v cenném balíku.

10 . Dodatečné ustanovení

OV výstavy, SČF, členové jury, členové OV ani jejich spolupracovníci nezodpovídají za škody, ztráty a další újmy na exponátech či jiném majetku vztahujícím se k výstavě. Pokud by takový případ nastal, bude řešen podle platných zákonů ČR.

Přihlášku a bližší informace o výstavě budou zveřejňovány na stránkách výstavy a stránkách SČF a SSČSZ a ArGe Tschechoslowakei, s případnými dotazy kontaktujte předsedu OV.

11. Kontaktní údaje, adresy a odkazy

Předseda OV:

Ing. Jiří Sedlák
Alešova 1092                                                              tel.: 777 3333 01
272 01 Kladno                               e-mail:  sedlak115@seznam.cz

Adresa pro zasílání korespondence:
Ing. Jiří Sedlák

Garant SČF:
MuDr. Bedřich Helm,
tel.: 777 262 592, e-mail: helm.beda1@seznam.cz

12. Přehled termínů pro účast na výstavě

poslání přihlášky: do 30. 4. 2017
vyrozumění o přijetí závazné přihlášky: 31. 5. 2017
uhrazení výstavního poplatku: do 30. 6. 2017
odeslání naskenovaného exponátu: do 15. 7. 2017
doručení exponátu OV poštou do: 2. 9. 2017
osobní předání exponátu:  6.9. 2017
zahájení výstavy: 7.9. 2017
ukončení výstavy: 9. 9. 2017.
výdej exponátů:9.9. 2017 od 16 hodin
odeslání exponátů: do 20. 9. 2017

Propozice byly schváleny na  jednání OV.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

 

Předseda: Ing. Jiří Sedlák
1. místopředseda: Hartmut Liebermann
2. místopředseda: Mgr. Jindřich Jirásek
Ekonkom: Martina Radová
Členové:
Josef Dragoun
Pavel Froněk
Jaroslav Suchopárek