Výstavní propozice

SPECIALIZOVANÉ VÝSTAVY PRAGA PICCOLA 2020

1. Pořadatel, místo a čas

1.1. Výstava PRAGA PICCOLA 2020 je soutěžní specializovanou filatelistickou výstavou 1. a 2. stupně s mezinárodní účastí podle kritérií Výstavního řádu SČF.

1.2. Pořadatelem výstavy je Svaz českých filatelistů, ve spolupráci se SSČSZ a ArGe Tschechoslowakei.

1.3. Výstava se koná dne 11. – 13. září 2020 v Praze v Letňanech v prostorách veletrhu Sběratel. Výstava probíhá dle výstavního řádu a výstavních propozic, oceňování je dle směrnic SČF. Platnost těchto propozic je dána zněním v den uzávěrky přihlášek.

2. Vystavovatelé

2.1. Tato výstava poštovních známek – se koná s mezinárodní účastí.

2.2. Vystavovatelem může být sběratel, který je členem ArGe Tschechoslowakei nebo Svazu českých filatelistů. Exponát vystavovatele musí splňovat kvalifikaci pro výstavu 1. stupně, pro výstavu 2. stupně není kvalifikace požadována.

2.3. Předpokladem pro účast na výstavě je podání přihlášky v daném termínu a přijetí exponátu organizačním výborem.

3. Přihlášení a přijetí exponátu

3.1. Přihlášky musí být předloženy do 30. června 2020 předsedovi organizačního výboru – panu Jiřímu Sedlákovi email: sedlak115@seznam.cz

Přihlášky jsou platné jen na formuláři pořadatele a jsou doplněny stručným popisem exponátu, titulním listem a kopií průkazu exponátu.

3.2. Organizační výbor výstavy rozhoduje o přijetí exponátu. Rozhodnutí organizačního výboru je neodvolatelné. Písemné potvrzení o přijetí obdrží vystavovatelé do 15. července 2020.

3.3. Přijetím exponátu na výstavu se vystavovatel zavazuje účastnit se s exponátem výstavy. Vystavovatel předá naskenovaný exponát elektronicky (e-mailem) nebo na CD/DVD (instrukce na www.exponet.info) nejpozději do 15. 8. 2020.

4. Soutěžní výstavní třídy pro výstavy 1. a 2. stupně:

TR       Tradiční třída
PH       Poštovní historie
O        Otevřená filatelie
L        Literatura
M        Třída mládeže

Exponáty ve skupinách TR, PH, O a L se dělí do kategorií „před rokem 1945“ a „po roce 1945“. Odpovídající příslušnost k dané skupině musí být zřejmá z přihlášky.

5. Výstavní poplatky

5.1. Výstavní poplatek činí 250 Kč za rám (16 listů) a 200 Kč za exponát literatury.

Výstavní poplatky se musí uhradit na konto pořadatele nejpozději do 14 dnů po potvrzení přijetí. To je do 29. července 2020.

6. Zajištění a pojištění

6.1. Pořadatel výstavy zajistí maximální péči při manipulaci s exponáty a jejich instalaci do výstavních rámů. Ručení za poškození, ztrátu se nepřebírá s výjimkou úmyslu nebo hrubého či nedbalého jednání pořadatele a jeho pracovníků.

6.2. Každý vystavovatel je povinen uzavřít vlastní pojištění exponátu na dopravu a dobu výstavy.

7. Příjem a výdej exponátů

7.1. Exponáty může vystavovatel předat přímo na výstavišti a být přítomen při instalování exponátu od 10.00 do 12.00 hodin dne 10. září 2020.

7.2. Pokud exponát nemůže být takto předán, je třeba jej doručit předsedovi organizačního výboru – výstavy do 9. září 2020.

7.3. Každý výstavní list musí být očíslován, vložen do průhledného obalu.

7.4. Úschova částí exponátů není možné.

7.5. Umístění listů v rámu jde zleva doprava ve vodorovné řadě.

7.6. Nejpozději při instalování musí být předložen vedení výstavy průkaz exponátu.

7.7. Demontáž exponátů je 13. září po ukončení výstavy dle plánu předsedy organizačního výboru výstavy.

7.8. Exponáty, které nebudou převzaty vystavovatelem 13. září, budou zabaleny a odeslány na náklady vystavovatele na jeho adresu. Proto je třeba přiložit vhodný balicí materiál, adresní štítek a částku na odeslání exponátu.

7.9. Exponáty v třídě literatury je třeba doručit předsedovi organizačního výboru výstavy ve dvou exemplářích do 3. 8. 2020.

8. Hodnocení exponátů

8.1. Exponáty hodnotí výstavní Jury podle Směrnic pro hodnocení SČF.

8.2. Výstavní Jury si pro hodnocení exponátů může pozvat odborníka z pracovní skupiny svazu nebo jiného specialistu.

8.3. Při hodnocení budou používány hodnotící listy Svazu českých filatelistů.

8.4. Rozhodnutí Jury je konečné a neodvolatelné.

8.5. Slavnostní vyhlášení zprávy Jury bude během palmáre v sobotu 12. září. 2020.

8.6. Členové Jury jsou vystavovatelům k dispozici od 10.00 do 12.00 12. září 2020.

9. Práva organizačního výboru

9.1. Organizační výbor má právo odmítnout zcela či částečně již přijatý či odeslaný exponát.

9.2. Poplatek za exponát, který bude doručen pozdě, se nevrací.

9.3. Ve všech případech, které neřeší tyto výstavní propozice, platí rozhodnutí organizačního výboru výstavy.

10. Všeobecná ustanovení

10.1. Podpisem na přihlášce vystavovatel souhlasí s výstavními propozicemi.

10.2. Pořadatel uplatňuje provozní řád výstavní haly během výstavy

10.3. Místo plnění a místo rozhodování je Praha.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>