Organizační řád Svazu českých filatelistů

1. Úvodní ustanovení

1.1. Základním dokumentem Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) jsou Stanovy SČF schválené valnou hromadou SČF dne 3.12.2005 a registrované Ministerstvem vnitra.

1.2. Organizační řád SČF vychází se Stanov SČF a usměrňuje činnost všech orgánů SČF, základních organizačních jednotek SČF, funkcionářů a členů SČF. Posláním Organizačního řádu SČF je podání jednotného výkladu a zajištění jednotného postupu v rámci SČF.

2. Orgány SČF

Orgány SČF jsou:
– valná hromada SČF,
– předsednictvo SČF,
– výkonný výbor (dále jen VV) SČF,
– revizní komise (dále jen RK) SČF.

Jejich základní úkoly a pravidla činnosti jsou dána Stanovami SČF.

2.1 Valná hromada SČF

2.1.1 Delegáty valné hromady SČF s hlasem rozhodujícím jsou zvolení zástupci klubů filatelistů (dále jen KF) a odborných společností (dále jen OS). Klíč k volbě delegátů stanoví předsednictvo SČF. Na valnou hromadu SČF mohou být pozváni předsednictvem SČF hosté, kteří mají hlas poradní.

2.1.2. Jednání valné hromady SČF se řídí podle programu a jednacího řádu schváleného na začátku valné hromady. Jednání řídí předsedající zvolený na začátku valné hromady.

2.2. Předsednictvo SČF

2.2.1 Předsednictvo SČF řídí svou činnost podle schváleného plánu činnosti předsednictva SČF na pětileté funkční období a na jednotlivé roky v rámci koncepce činnosti SČF schválené valnou hromadou SČF.

2.2.2 Předsednictvo SČF schvaluje udělování čestných titulů, diplomů a odměn členům SČF.

2.3 VV SČF

2.3.1 VV SČF řídí svou činnost podle schváleného plánu činnosti VV SČF na jednotlivé roky. Tento plán vychází ze schváleného plánu činnosti předsednictva SČF.

2.3.2 Předsedu SČF v případě potřeby zastupuje jako první místopředseda pro mezinárodní činnost, jako druhý místopředseda pro vnitrosvazovou činnost.

2.3.3 Místopředseda pro mezinárodní činnost odpovídá za rozvoj filatelie v rámci styku se zahraničními filatelistickými svazy, mezinárodními filatelistickými orgány a organizacemi.

2.3.4 Místopředseda pro vnitrosvazovou činnost odpovídá za rozvoj filatelie v KF a OS.

2.3.5 Tajemník SČF ve spolupráci s předsedou a místopředsedy SČF zajišťuje podkladové materiály pro zasedání VV SČF a předsednictva SČF v souladu sjejich jednacími řády.

2.3.6 Tajemník SČF spolupracuje s organizačními výbory pořádaných výstav vsouladu s Výstavním řádem SČF.

2.3.7 Tajemník SČF zajišťuje vydávání Informací SČF.

2.3.8 Tajemník SČF řídí činnost sekretariátu a odpovídá za ni v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy SČF. Odpovídá za činnost SČF po stránce ekonomické. Dbá na dodržování právních a mzdových předpisů platných pro pracovníky sekretariátu SČF. Přitom úzce spolupracuje s revizní komisí SČF.

2.3.9 Sekretariát SČF zabezpečuje činnost SČF v souladu se schváleným rozpočtem a plánem práce po stránce ekonomické, právní, organizační a administrativní.

2.4 Revizní komise SČF

2.4.1 Činnost RK SČF se řídí Jednacím řádem revizní komise SČF schváleným předsednictvem SČF.

2.4.2 Zasedání RK SČF svolává její předseda podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

2.4.3 RK SČF projednává návrhy rozpočtu SČF a výsledky hospodaření SČF, sleduje dodržování rozpočtu a finanční kázně, zásad hospodárnosti a účelnosti vynakládání finančních a materiálních prostředků.

2.4.4 RK SČF kontroluje ve spolupráci s revizorem (revizory) OS evidenci členů a hospodaření OS.

2.4.5 RK SČF dbá na dodržování Stanov SČF, vnitřních předpisů SČF a obecné závazných právních předpisů souvisejících s činností SČF.

2.4.6 RK SČF vyhotovuje o provedených kontrolách podrobné zprávy, které po projednání v kontrolovaném subjektu předkládá předsedovi SČF k projednání ve VV SČF a v předsednictvu SČF.

2.4.7 RK SČF navrhuje opatření k odstranění nedostatků zjištěných při prováděných kontrolách.

2.4.8 Nedostatky, zjištěnými RK SČF při kontrole, je kontrolovaný povinen se zabývat a vyvodit z nich závěry, nedostatky v dané lhůtě odstranit a přijmout opatření, aby se nedostatky v budoucnu neopakovaly.

2.4.9 RK SČF schvaluje závěrečné vyúčtování nákladů výstav, jimž byla poskytnuta dotace z prostředků SČF. RK SČF kontroluje účelnost využití dotace.

2.4.10 RK SČF se vyjadřuje k cenám materiálů a služeb prodávaných sekretariátem SČF.

3. Komise SČF

3.1 Komise jsou pracovními orgány předsednictva SČF, kterému odpovídají za svou činnost.

3.2 Úkolem komisí je realizace úkolů vyplývajících z koncepce SČF pro danou oblast filatelie.

3.3 Komise metodicky řídí a usměrňují činnost KF a OS.

3.4 Komise spolupracují s organizačními výbory výstav.

3.5 Komise předkládají tajemníkovi SČF návrh svého rozpočtu na kalendářní rok k projednání ve VV SČF a k zahrnutí do rozpočtu SČF, který schvaluje předsednictvo SČF.

3.6 Komise nemohou zavazovat SČF ani jednat jménem SČF s mimosvazovými organy a organizacemi.

4. Klub filatelistů

4.1 KF financuje svou činnost z vlastních prostředků, zejména z členských příspěvků pro KF.

4.2 Jménem KF jedná jeho předseda nebo pověřený člen výboru KF.

4.3 KF je povinen do 31.3. každého kalendářního roku převést na účet SČF členské příspěvky SČF za své členy.

4.4 Výbor KF je povinen sledovat úhrady za odebírané poštovní známky a další filatelistický materiál od České pošty. Určený správce novinkové služby musí jednou měsíčně vyúčtovat klubem odebrané poštovní známky a další filatelistický materiál a provést jejich úhradu. Výbor KF uzavírá se správcem novinkové služby smlouvy o hmotné odpovědnosti. Účtování novinkové služby musí být vedeno odděleně od hospodaření KF.

4.5 Výbor KF je povinen vést evidenci členů KF. Na požádání je povinen podat informace o této evidenci sekretariátu SČF.

4.6 KF vystavuje svým členům členské průkazy SČF. Evidované nevyplněné členské průkazy přiděluje KF podle požadavku sekretariát SČF.

5. Odborná společnost

5.1 OS financuje svou činnost z vlastních prostředků, zejména z členských příspěvků pro OS.

5.2 Jménem OS jedná jeho předseda nebo pověřený člen výboru OS.

5.3 Pokud řádný člen OS neplatí členský příspěvek SČF prostřednictvím některého KF, je OS povinna odvést za něj členský příspěvek SČF do 31.3. každého kalendářního roku na účet SČF.

5.4 Výbor OS je povinen vést evidenci členů OS.

5.5 OS vystavuje svým řádným členům, kteří nejsou členy žádného KF, členské průkazy SČF. Evidované nevyplněné členské průkazy přiděluje OS podle požadavku sekretariát SČF.

5.6 OS je povinna na základě požadavku VV SČF nebo předsednictva SČF informovat tento orgán o stavu své členské základny, o svém hospodaření a podat zprávu o své odborné činnosti.

6. Kroužek mladých filatelistů

6.1 V čele kroužku mladých filatelistů (dále jen KMF) stojí vedoucí, který se při své činnosti řídí zásadami činnosti KMF a pokyny komise mládeže SČF a oblastní komise mládeže.

6.2 Oblastní komise mládeže metodicky a organizačně zabezpečuje rozvoj filatelie mládeže v daném regionu a řídí činnost jednotlivých vedoucích KMF.

6.3 Předsedu oblastní komise mládeže jmenuje a odvolává komise mládeže SČF na návrh oblastní komise mládeže. Další členy vedení oblastní komise mládeže jmenuje předseda oblastní komise mládeže.

6.4 Vedoucí KMF je povinen do 31.3. každého kalendářního roku převést na účet SČF členské příspěvky SČF za ty členy KMF, kteří platí členské příspěvky SČF.

6.5 Vedoucí KMF je povinen vést evidenci členů KMF.

6.6 Vedoucí KMF vystavuje členům KMF členské průkazy SČF. Evidované nevyplněné členské průkazy přiděluje vedoucímu KMF podle požadavku sekretariát SČF.

7. Knihovna SČF

7.1 Knihovna SČF slouží k uchování a vypůjčování filatelistické literatury pro studijní potřeby členů SČF. Při vypůjčování filatelistické literatury se řídí výpůjčním řádem schváleným VV SČF.

7.2 Knihovna SČF poskytuje při zapůjčování filatelistické literatury členům SČF poradenské služby.

7.3 Činnost knihovny SČF řídí tajemník SČF, který odpovídá za řádné uložení knihovních fondů a za zpracování aktuální evidence všech fondů obsažených v knihovně.

8. Tiskárna SČF

8.1 Tiskárna SČF zajišťuje především tisk Informací SČF, odborných zpravodajů a dalšího materiálu pro potřebu SČF.

8.2 Činnost tiskárny SČF řídí tajemník SČF, jehož prostřednictvím se uplatňují veškeré požadavky na tisk.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tento Organizační řád SČF byl schválen předsednictvem SČF dne 22.4.2006 a nabývá účinnosti dnem schválení.

9.2 Zrušuje se Organizační řád SČF schválený předsednictvem SČF 7.12.2002.

Stanovy Svazu českých filatelistů

(znění schválené valnou hromadou SČF dne 4. 12. 2010)

Svaz českých filatelistů (dále jen „SČF“) je dobrovolným, otevřeným a nezávislým občanským sdružením (právnickou osobou) založeným ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Svou činnost vyvíjí na území České republiky. Jeho sídlo je v Praze 5, Holečkova 10, PSČ 225 07. IČ 44 29 76.

SČF je nástupnickou organizací Svazu československých filatelistů, který vznikl na základě usnesení ustavujícího sjezdu v roce 1965. Zakládací listinou byly kluby filatelistů, sdružené do Svazu českých filatelistů, rozděleny do osmi krajů (regionů) a byla jim přidělena registrační čísla.

Hlava I
Poslání a cíle činnosti SČF

§ 1 Sdružovat prostřednictvím klubů filatelistů, odborných společností a kroužků mladých filatelistů sběratele poštovních známek, celin, celistvostí a ostatních předmětů filatelistického zájmu, a to na principu místním, resp. regionálním, nebo podle odborného zájmu.

§ 2 Věnovat trvalou péči mladým filatelistům a systematicky podporovat rozvoj organizované filatelie mládeže.

§ 3 Šířit teoretické a praktické znalosti ve všech oborech filatelie, působit na zvyšování odborné úrovně členů přednáškami, semináři, poradenskou činností, pořádáním soutěžních a propagačních filatelistických výstav a vedením svazové knihovny. Pro potřeby hodnocení výstavních exponátů zabezpečovat výchovu svazových jurymanů a jejich prostřednictvím zajišťovat trvalý kontakt s vystavovateli.

§ 4 Hájit oprávněné zájmy členů zejména ve vztahu ke státním orgánům a institucím, jejichž činnost s filatelií souvisí, dále pak v případě potřeby vůči orgánům činným v trestním řízení a vůči subjektům působícím na filatelistickém trhu.

§ 5 Ochraňovat sběratele před padělateli poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu a spolupracovat s příslušnými orgány při odhalování padělatelů. Za tím účelem zabezpečovat výchovu svazových znalců. Ochraňovat sběratele před všemi vlivy, které jsou v rozporu s etickým kodexem filatelie přijatým SČF, UPU, FIP a IFSDA.

§ 6 Umožňovat svým členům doplňování sbírek předmětů filatelistického zájmu pořádáním výměnných schůzek a prodejem filatelistického materiálu, publikací apod. Při těchto činnostech spolupracovat s filatelistickými obchodníky, resp. s představiteli jejich organizací.

§ 7 Ve spolupráci s Českou poštou zajišťovat pro členy SČF optimální podmínky pro odběr poštovních známek a ostatního filatelistického materiálu České republiky a spolupracovat i v otázkách týkajících se rozvoje a propagace české filatelie.

§ 8 Samostatně nebo ve spolupráci s jinými vydavateli vydávat odbornou literaturu.

§ 9 Spolupracovat s vydavatelem, výrobcem a distributorem poštovních známek a celin České republiky při výběru námětů vydávaných poštovních známek, celin a ostatních filatelistických materiálů a při sestavování emisního plánu, poskytovat vydavateli doporučení v rámci etického kodexu filatelie, přijatého SČF, UPU, FIP a IFSDA, a poskytovat mu veškeré informace a doporučení potřebná k tomu, aby nedocházelo k nežádoucím vydáním.

§ 10 Spolupracovat s Poštovním muzeem v Praze při studiu poštovní historie a při studiu československých a českých poštovních známek.

§ 11 Reprezentovat Českou republiku v Mezinárodní filatelistické federaci (FIP), v Evropské federaci filatelistických sdružení (FEPA) a v jiných mezinárodních filatelistických sdruženích, zabezpečovat spolupráci se zahraničními svazy filatelistů a s mezinárodními filatelistickými organizacemi, vytvářet podmínky pro účast exponátů členů SČF na výstavách v zahraničí.

§ 12 Poskytovat odbornou konzultační pomoc členům SČF ve všech oblastech filatelie, poskytovat pomoc pozůstalým po zemřelých členech v pozůstalostním řízení týkajícím se jejich filatelistických sbírek.

Hlava II
Členství v SČF, práva a povinnosti členů

§ 13 Členem SČF může být každý, kdo se dobrovolně a písemně přihlásí za člena, souhlasí se Stanovami SČF, dodržuje je a zavazuje se platit členské příspěvky ve stanovené výši. Přihlášku člena mladšího 18 let spolupodepisuje jeho zákonný zástupce.

Členy SČF mohou být i právnické osoby. O jejich přijetí rozhoduje předsednictvo SČF (dále jen „P-SČF“).

§ 14 O přijetí člena SČF rozhoduje výbor základní organizační jednotky (dále jen „ZOJ“) SČF (viz § 19). O přijetí člena kroužku mladých filatelistů (dále jen „KMF“) rozhoduje vedoucí kroužku. Dokladem o členství v SČF je platný členský průkaz, který vystavuje výbor ZOJ, u členů KMF vedoucí kroužku. Dokladem o zaplacení členského příspěvku je vylepená členská známka SČF na příslušný rok.

O případném individuálním členství v SČF rozhoduje tajemník SČF; členský průkaz vystavuje sekretariát SČF (dále jen „S-SČF), kde individuální člen zaplatí členský příspěvek a dostane členskou známku na příslušný rok.

§ 15 Člen SČF má právo:

a) účastnit se zájmové činnosti v SČF a jeho ZOJ;

b) volit a být volen do orgánů SČF;

c) být informován o činnosti a hospodaření SČF prostřednictvím ZOJ, jichž je členem;

d) prostřednictvím ZOJ se obracet na orgány SČF s podněty a žádat odpověď; individuální člen tak činí prostřednictvím S-SČF;

e) požádat o radu, konzultaci a pomoc;

f) odvolávat se k vyšším orgánům SČF proti rozhodnutím týkajícím se jeho členství v SČF.

§ 16 Člen SČF je povinen:

a) platit včas stanovené členské příspěvky, dodržovat Stanovy a další vnitřní předpisy SČF;

b) dodržovat podmínky služeb pro členy, zejména při odběru poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu;

c) odpovědně vykonávat svěřené a přijaté funkce po celé funkční období.

§ 17 Členové mladší 18 let nevolí a nemohou být voleni do orgánů ZOJ a za delegáty valné hromady (dále jen „VH“) SČF a nemohou být kandidáty do orgánů SČF.

§ 18 Členství zaniká:

a) vystoupením člena ze SČF;

b) úmrtím člena;

c) zrušením členství pro závažné porušení Stanov SČF či dalších vnitřních předpisů SČF; o závažnosti rozhoduje VH ZOJ, u individuálních členů SČF VV SČF;

d) nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu.

Hlava III
Základní organizační jednotky (ZOJ) SČF

§ 19 ZOJ SČF jsou:

a) kluby filatelistů (dále jen „KF“);

b) odborné společnosti (dále jen „OS“).

ZOJ nemají právní subjektivitu. ZOJ naplňují a realizují poslání a cíle SČF.

§ 20 ZOJ mohou přijímat vlastní vnitřní organizační normy, které nesmějí být v rozporu se Stanovami SČF, dalšími vnitřními předpisy SČF a obecně závaznými právními předpisy. Pokud má některá ZOJ vnitřní organizační normu, která není v souladu se Stanovami SČF, musí být tento nesoulad odstraněn do 6 měsíců od data platnosti aktuálního znění Stanov SČF.

§ 21 Činnost ZOJ je financována z vlastních zdrojů, zejména z členských příspěvků pro ZOJ. Výši příspěvků si ZOJ stanoví sama tak, aby byl zabezpečen jak odvod členských příspěvků SČF, tak vlastní finanční potřeba.

§ 22 Členský příspěvek SČF platí člen SČF pouze jednou, a to v ZOJ, nebo v KMF.

Hlava IV
Kluby filatelistů a odborné společnosti

§ 23 KF se ustavují na principu územním, OS na principu odborné zájmové činnosti. Jejich činnost přispívá k dosahování cílů a naplňování poslání SČF.

§ 24 KF vzniká zakládací listinou podepsanou nejméně čtyřmi zakládajícími členy (členy SČF) a písemnou registrací v S-SČF. Návrh na registraci obsahuje jména a další osobní údaje nejméně tří volených funkcionářů klubu a zápis z ustavující schůze. Zápis musí obsahovat vyjádření, že se přítomní seznámili se zněním Stanov SČF a zavazují se je dodržovat. S-SČF oznámí klubu souhlas s používáním jména SČF a přidělí mu registrační číslo. Řádným členem KF může být pouze člen SČF. KF může mít přidružené členy, kteří nejsou členy SČF. Přidružení členové nemají hlasovací právo a nemohou být voleni do orgánů SČF ani KF.

§ 25 OS je organizována na principu odborné zájmové činnosti. Její činnost se řídí vlastními stanovami, které nesmějí být v rozporu se Stanovami SČF a jsou předkládány k registraci S-SČF. Řádným členem OS může být pouze člen SČF. OS může mít přidružené členy, kteří nejsou členy SČF. Přidružení členové nemají hlasovací právo a nemohou být voleni do orgánů SČF ani OS.

§ 26 OS SČF vzniká zakládací listinou podepsanou nejméně třiceti zakládajícími členy, členy SČF, a schválením P-SČF.

§ 27 ZOJ jsou samostatně hospodařícími jednotkami v rámci SČF. O svém hospodaření předkládají jednou ročně v daném termínu zprávu S-SČF. Pokud chce ZOJ SČF vyvíjet samostatnou ekonomickou činnost v oboru filatelie (jednorázově nebo opakovaně), musí k tomu získat písemný souhlas VV SČF, obsahující podmínky této činnosti.

§ 28 ZOJ mohou pro potřeby své činnosti zřizovat sekce, pracovní skupiny a komise pro řešení zadaného úkolu, a to trvalé nebo dočasné.

§ 29 ZOJ zaniká, dohodne-li se na tom dvoutřetinová většina členů přítomných na její VH. O záměru zániku musejí být předem písemně informováni všichni členové ZOJ. Likvidace proběhne podle obecně závazných právních předpisů a o zbývajícím majetku rozhodne VH ZOJ. Zprávu o tom je povinen předložit předseda ZOJ do sedmi dnů S-SČF, který ji předá k projednání VV SČF. Přitom členství jednotlivých členů v SČF zůstane zachováno.

§ 30 Orgány ZOJ jsou:

a) valná hromada;

b) členská schůze (setkání členů);

c) výbor;

d) revizoři.

Hlava V
Valná hromada (VH) ZOJ

§ 31 VH jako nejvyšší orgán ZOJ svolává výbor zpravidla dvakrát za pět let, z toho jednou před VH SČF, alespoň 15 dnů před stanoveným termínem, způsobem v místě obvyklým.

§ 32 VH ZOJ je schopna se usnášet, pokud je přítomna alespoň polovina členů. Nesejde-li se v určenou hodinu potřebný počet členů, koná se náhradní VH o půl hodiny později a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných členů. V případě konání náhradní VH se program uvedený v pozvánce nesmí měnit.

O průběhu VH ZOJ se vyhotoví zápis, který podepíše předsedající, zapisovatel a ověřovatel zápisu. Kopii zápisu pošle výbor S-SČF.

§ 33 Mimořádnou VH svolává výbor ZOJ, pokud se na tom výbor usnese, nebo požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů, nebo požádá-li o to ze závažných důvodů revizní komise SČF nebo revizoři ZOJ.

§ 34 VH ZOJ zpravidla:

a) projednává a schvaluje zprávu o činnosti;

b) projednává a schvaluje zásadní směry další činnosti;

c) projednává a schvaluje rozpočet;

d) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření;

e) projednává a schvaluje zprávu revizorů;

f) projednává a schvaluje volební řád pro volbu výboru a revizorů;

g) volí členy výboru;

h) volí revizory;

i) před VH SČF volí podle stanoveného klíče delegáty na ni;

j) stanoví výši členských příspěvků pro ZOJ s tím, že může zmocnit výbor ZOJ k jejich případné změně v období mezi VH ZOJ;

k) rozhoduje o zrušení členství člena SČF (podle §18 c);

l) rozhoduje o zániku ZOJ.

Hlava VI
Členská schůze KF a setkání členů OS

§ 35 Členskou schůzi KF nebo setkání členů OS svolává výbor KF nebo OS podle potřeby, alespoň 15 dnů před stanoveným termínem, způsobem v místě obvyklým. Její program určuje výbor ZOJ, nesmí však obsahovat body uvedené v § 34, písm. b), písm. f) – l), které jsou vyhrazeny jen pro jednání VH ZOJ.

Hlava VII
Výbor ZOJ

§ 36 Výbor ZOJ řídí její činnost mezi VH ZOJ a odpovídá za její hospodaření. Funkční období výboru je dáno dobou mezi VH ZOJ.

§ 37 Výbor ZOJ tvoří předseda, místopředseda, jednatel, hospodář a případně i další zvolení členové. U menších ZOJ je možné sloučení funkcí, s výjimkou sloučení funkcí předsedy a hospodáře. Výbor musí mít nejméně tři členy.

Hlava VIII
Revizoři ZOJ

§ 38 VH ZOJ volí nejméně jednoho revizora. Funkční období revizorů je dáno dobou mezi valnými hromadami ZOJ.

§ 39 Revizoři dohlížejí na hospodaření a správu majetku. Mohou kdykoli nahlížet do účetních knih a účtů. Revizoři dále dohlížejí na dodržování Stanov SČF a vnitřních předpisů SČF.

§ 40 Revizoři mají právo účastnit se jednání výboru ZOJ s hlasem poradním.

§ 41 Před konáním VH ZOJ jsou revizoři povinni vypracovat písemnou zprávu o výsledcích své činnosti v uplynulém období a předložit ji VH ke schválení. Kopii zprávy revizorů posílá výbor ZOJ S-SČF.

Hlava IX
Kroužky mladých filatelistů (KMF)

§ 42 KMF mohou zřizovat ZOJ, nebo ve spolupráci se SČF školy, domy dětí a mládeže a další subjekty, z jejichž statutu vyplývá péče o mládež. KMF podléhá registraci v S-SČF prostřednictvím regionální komise mládeže.

§ 43 Vedoucím KMF musí být člen SČF starší 21 let. Jednotliví členové KMF jsou registrováni komisí mládeže SČF.

§ 44 KMF nemají orgány ve smyslu § 30. Jejich funkce zajišťuje v přiměřeném rozsahu vedoucí KMF.

Hlava X
Regionální sdružení

§ 45 Regionální sdružení je volným neinstitucionálním uskupením na základě zájmu KF, s cílem dalšího rozvoje organizované filatelie na daném území.

Hlava XI
Orgány SČF

§ 46 Orgány SČF jsou:

a) valná hromada (VH) SČF;

b) předsednictvo SČF (P-SČF);

c) výkonný výbor (VV) SČF;

d) revizní komise (RK) SČF.

§ 47 Administrativu SČF zajišťuje tajemník SČF a jím řízený S-SČF. Pracovněprávní vztah s tajemníkem SČF a dalšími pracovníky sekretariátu navazuje, rozvazuje a popř. mění předseda SČF, a to na základě usnesení VV SČF.

Hlava XII
Valná hromada SČF

§ 48 VH SČF je nejvyšším orgánem SČF.

§ 49 P-SČF svolává VH SČF nejméně jednou za 5 let. P-SČF navrhuje VH organizaci a program jejího jednání a způsob voleb členů P-SČF a RK SČF.

§ 50 Pokud na VH SČF není přítomna nadpoloviční většina řádně zvolených delegátů, koná se náhradní VH o půl hodiny později a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných delegátů. V případě konání náhradní VH se program uvedený v pozvánce nesmí měnit.

§ 51 Mimořádná VH SČF musí být svolána na základě rozhodnutí P-SČF, nebo na základě písemné žádosti nejméně jedné třetiny KF, nebo požádá-li o to ze závažných důvodů RK SČF, a to nejpozději do šesti měsíců.

§ 52 VH SČF se mohou s hlasem rozhodujícím účastnit pouze řádně zvolení delegáti, kteří jsou členy SČF.

§ 53 Usnesení VH SČF je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných řádně zvolených delegátů. Tajemník SČF zveřejňuje usnesení VH SČF na internetových stránkách SČF.

§ 54 VH SČF:

a) schvaluje jednací řád VH SČF;

b) projednává a schvaluje dlouhodobou koncepci SČF;

c) projednává a schvaluje Stanovy SČF;

d) projednává a schvaluje zprávu o činnosti P-SČF;

e) projednává a schvaluje zásady hospodaření SČF;

f) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření SČF;

g) projednává a schvaluje zprávu RK;

h) projednává a schvaluje volební řád pro volby členů P-SČF a RK SČF;

i) volí předsedu SČF, dva místopředsedy SČF a tajemníka SČF (kteří jsou tím současně zvoleni i za členy P-SČF a VV SČF) a další členy a náhradníky P-SČF;

j) volí tříčlennou RK SČF a její náhradníky;

k) rozhoduje o zániku SČF.

Hlava XIII
Předsednictvo SČF

§ 55 P-SČF je nejvyšším orgánem SČF mezi VH SČF. Vytyčuje cíle činnosti SČF v souladu s dlouhodobou koncepcí SČF, Stanovami SČF a se zásadami schválenými VH SČF.

§ 56 Celkový počet členů P-SČF na funkční období určuje VH SČF. Klesne-li tento počet, nastupují na uvolněná místa náhradníci v pořadí podle počtu hlasů obdržených ve volbách na VH SČF.

§ 57 Členové P-SČF a VV SČF jsou povinni plnit uložené úkoly odpovědně a svědomitě, v souladu s posláním a cíli SČF, Stanovami SČF, etickým kodexem a vnitřními předpisy SČF. Z liknavého plnění přidělených úkolů je P-SČF oprávněno vyvodit závěry, případně člena z pracovního úkolu odvolat.

§ 58 P-SČF

a) řídí činnost SČF mezi valnými hromadami;

b) schvaluje plán činnosti SČF na funkční období a na jednotlivé roky v rámci koncepce SČF, schválené VH;

c) na první schůzi po VH SČF zvolí pět členů VV SČF; mezi VH SČF schvaluje změny ve složení VV;

d) rozhoduje o doplnění P-SČF o členy z řad náhradníků, v pořadí podle počtu hlasů obdržených ve volbách na VH SČF;

e) schází se nejméně dvakrát za rok;

f) zřizuje komise P-SČF a jmenuje a odvolává jejich předsedy a členy;

g) podle potřeby zřizuje pracovní skupiny a poradní orgány a jmenuje a odvolává jejich členy;

h) schvaluje rozpočet SČF na jednotlivé roky v souladu se zásadami hospodaření, schválenými VH SČF;

i) schvaluje výsledky hospodaření SČF za předchozí kalendářní rok;

j) stanoví výši členských příspěvků SČF na následující kalendářní rok;

k) schvaluje organizační řád SČF;

l) schvaluje vnitřní předpisy SČF;

m) stanovuje podmínky pro členství právnických osob v SČF;

n) jmenuje zástupce SČF do mimosvazových orgánů, zejména do komise pro přípravu emisních plánů a do komise pro výtvarné řešení českých poštovních známek;

o) informuje ZOJ o své činnosti;

p) stanovuje způsob volby delegátů na VH SČF.

§ 59 Člen P-SČF může ze závažných důvodů (např. zdravotních nebo pracovních) požádat o pozastavení svého členství v P-SČF, a to na dobu určitou nebo neurčitou. Na dobu pozastavení členství nastupuje na místo tohoto člena do P-SČF náhradník v pořadí podle počtu hlasů obdržených ve volbách na VH SČF. Po skončení závažných důvodů člen informuje P-SČF o svém návratu do funkce člena P-SČF.

§ 60 V případě důvodného podezření ze závažného porušení obecně závazných právních předpisů nebo ze závažného porušení Stanov SČF nebo jiného vnitřního předpisu SČF některým členem P-SČF může P-SČF na návrh VV SČF rozhodnout o pozastavení výkonu funkce tohoto člena P-SČF. Usnesení P-SČF o pozastavení výkonu funkce člena P-SČF a usnesení o obnovení výkonu funkce člena P-SČF je platné, hlasuje-li pro ně nejméně dvoutřetinová většina všech členů P-SČF. Na dobu pozastavení členství nastupuje na místo tohoto člena do P-SČF náhradník v pořadí podle počtu hlasů obdržených ve volbách na VH SČF.

§ 61 Pro RK SČF platí ustanovení § 59 a 60 obdobně.

§ 62 V případě, že předseda SČF nemůže vykonávat funkci, zvolí P-SČF za předsedu SČF jednoho z místopředsedů SČF.

V případě, že některý místopředseda SČF nemůže vykonávat funkci, zvolí P-SČF na jeho místo jednoho z členů VV SČF.

V případě, že tajemník SČF nemůže vykonávat funkci, může P-SČF zvolit tajemníka SČF z řad členů nebo náhradníků P-SČF. Pokud to není možné, rozhodne P-SČF o dalším postupu.

§63 O průběhu jednání P-SČF se vyhotoví zápis, který podepíší předsedající, zapisovatel a ověřovatel zápisu. Zápis je uložen u tajemníka SČF. Tajemník zveřejňuje usnesení P-SČF na internetových stránkách SČF.

Hlava XIV
Výkonný výbor SČF

§ 64 VV SČF je devítičlenný a tvoří jej předseda SČF, dva místopředsedové SČF, tajemník SČF a dalších pět členů zvolených P-SČF z řad jeho členů.

§ 65 VV SČF odpovídá za svou činnost předsednictvu SČF.

§ 66 VV SČF:

a) řídí činnost SČF mezi zasedáními P-SČF v souladu s usneseními P-SČF;

b) schází se nejméně čtyřikrát do roka;

c) podle potřeby zřizuje pracovní skupiny a poradní orgány a jmenuje a odvolává jejich předsedy a členy;

d) rozhoduje o uzavření a změnách pracovně-právního vztahu s tajemníkem SČF;

e) na návrh tajemníka SČF schvaluje počet zaměstnanců S-SČF a rozhoduje o uzavření pracovně-právního vztahu s nimi a jeho případných změnách;

f) plní další úkoly uložené P-SČF v souladu se Stanovami SČF.

§ 67 O průběhu jednání VV SČF se vyhotoví zápis, který podepíše předsedající, zapisovatel a ověřovatel zápisu. Zápis je uložen u tajemníka SČF. Tajemník zveřejňuje usnesení výkonného výboru SČF na internetových stránkách SČF.

Hlava XV
Revizní komise SČF

§ 68 Tříčlennou RK SČF volí VH SČF. Svého předsedu si RK volí ze svých řad, a to na své první chůzi, po ukončení zasedání VH SČF.

§ 69 RK SČF:

a) kontroluje hospodaření SČF a správu jeho majetku;

b) vypracovává pro P-SČF a VH SČF písemnou zprávu o hospodaření a správě majetku SČF;

c) navrhuje VV SČF a P-SČF opatření týkající se hospodaření a správy majetku;

d) dohlíží na dodržování Stanov SČF a vnitřních předpisů SČF ve všech orgánech SČF a jím zřizovaných institucích.

§ 70 Předseda RK SČF má právo účastnit se jednání VV SČF s hlasem poradním. Členové RK SČF mají právo účastnit se jednání P-SČF s hlasem poradním.

Hlava XVI
Komise

§ 71 P-SČF zřizuje jako své pracovní orgány:

a) komisi výstavní;

b) komisi mládeže;

c) komisi znalců;

d) komisi jurymanů;

e) komisi pro mezinárodní vztahy.

P-SČF může v případě potřeby zřizovat další komise, resp. může rozhodnout o zrušení některé z komisí, pomine-li potřeba její existence. P-SČF jmenuje a odvolává předsedy, případně další členy vedení, a členy komisí a schvaluje jejich statuty.

Hlava XVII
Právoplatnost usnesení

§ 72 Všechny orgány SČF a jeho ZOJ se usnášejí prostou většinou hlasů přítomných členů a jsou schopny usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů těchto orgánů, pokud není v této hlavě Stanov SČF výslovně uvedeno jinak.

Pro schopnost usnášení VH ZOJ platí ustanovení § 32. Pro schopnost usnášení VH SČF platí ustanovení § 50. Pro platnost usnesení VH SČF platí ustanovení § 53.

§ 73 Pro platnost usnesení P-SČF o pozastavení výkonu funkce člena P-SČF a usnesení o obnovení výkonu funkce člena P-SČF platí ustanovení § 60.

§ 74 Pro rozhodnutí o zrušení kteréhokoli orgánu SČF nebo ZOJ musí hlasovat dvoutřetinová většina přítomných.

§ 75 O způsobu hlasování (tajném nebo veřejném) rozhoduje prostá většina hlasů přítomných členů.

Hlava XVIII
Hlasování per rollam (písemně)

§ 76 V případu, který nesnese odklad projednání do termínu příštího zasedání VV SČF nebo P-SČF, může být organizováno hlasování členů těchto orgánů per rollam (písemně). Předmětem takového hlasování mohou být pouze konkrétně formulované otázky či návrhy a ke každé musí být předloženy návrhy usnesení, zahrnující vždy i možnost návrh odmítnout. Hlasující ke každé otázce či návrhu vybere usnesení, s nímž souhlasí, nebo uvede, že se zdržuje hlasování. Pozměňovací návrhy nebo souhlas s výhradou nejsou možné.

Hlasování per rollam členů VV SČF mohou iniciovat vždy nejméně dva členové VV SČF, a to prostřednictvím tajemníka SČF.

Hlasování per rollam členů P-SČF mohou iniciovat buď nejméně tři členové P-SČF, a to prostřednictvím tajemníka SČF, nebo jej může iniciovat VV SČF.

V případě hlasování per rollam rozešle tajemník SČF všem členům příslušného orgánu podkladové materiály pro rozhodnutí a návrhy usnesení, a to vhodným způsobem (faxem, e-mailem, listovní zásilkou nebo osobně, s potvrzením o převzetí). V případě osobního předání, zaslání faxem nebo e-mailem se předpokládá doručení okamžitě (pokud není avizována porucha spojení), u zásilek poslaných pouze poštou se předpokládá doručení za dva pracovní dny po dni odeslání. Lhůta pro odeslání odpovědi nesmí být kratší než pět dnů po předpokládaném dni doručení. Členové VV SČF nebo P-SČF posílají vyjádření k návrhu usnesení tajemníkovi SČF e-mailem, faxem nebo poštou, nebo mu ho předají osobně.

Hlasování per rollam je platné, pokud se ho účastnila (tj. poslala vyjádření tajemníkovi SČF) více než polovina všech členů hlasujícího orgánu.

Pro výsledky hlasování per rollam platí stejné podmínky jako pro výsledky hlasování na běžné schůzi P-SČF nebo VV SČF (§ 72 a násl.).

Hlasování per rollam a jeho výsledky se uvedou v zápisu z nejbližšího zasedání příslušného orgánu, tedy VV SČF nebo P-SČF.

Hlava XIX
Hospodaření SČF

§ 77 Majetek SČF tvoří:

a) dlouhodobý nehmotný majetek;

b) dlouhodobý hmotný majetek;

c) drobný dlouhodobý hmotný majetek;

d) zásoby;

e) finanční prostředky a ceniny;

f) pohledávky a ostatní aktiva.

§ 78 Výnosy a příjmy SČF jsou:

a) příjmy z řádných a mimořádných členských příspěvků;

b) tržby z výstavních, kulturních a společenských akcí;

c) tržby z vlastní činnosti;

d) přijaté dary, odkazy apod.;

e) provozní dotace a další příjmy.

Evidence všech příjmů a výnosů, zejména darů a odkazů, musí být vedena podle pokynů S-SČF a musí odpovídat platným právním předpisům.

§ 79 Za správu majetku a hospodaření s ním odpovídají všechny orgány a ZOJ SČF v rámci své působnosti. Řídí se při tom obecně platnými právními předpisy, zásadami hospodaření SČF a pokyny vyšších orgánů SČF.

Hlava XX
Právní úkony činěné jménem SČF

§ 80 Pro platnost písemného právního úkonu učiněného jménem SČF se vyžaduje podpis předsedy a dalšího člena VV SČF, nebo dvou členů P-SČF, kteří k tomu byli pověřeni tímto orgánem; u podpisu se vždy uvádí funkce podepisujícího. Právní úkony je možno činit pouze v souladu se stanovisky VV SČF, resp. P-SČF.

§ 81 SČF zastupuje navenek předseda SČF jako statutární zástupce, a to v duchu stanovisek VV SČF, resp. P-SČF. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu SČF místopředseda, případně jiný člen P-SČF, pověřený k tomu VV SČF nebo P-SČF.

Hlava XXI
Závěrečná ustanovení

§ 82 Zániku SČF předchází jeho zrušení, a to:

a) rozhodnutím o dobrovolném rozpuštění, usnese-li se na tom VH SČF nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných a k hlasování oprávněných delegátů; o záměru na dobrovolné rozpuštění SČF musí být předem písemně informovány všechny ZOJ SČF;

b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění.

§ 83 V případě dobrovolného rozpuštění SČF jmenuje VH SČF likvidátora, který rozhoduje o likvidaci majetku a informuje o zániku Ministerstvo vnitra ČR.

§ 84 Zrušuje se znění Stanov SČF schválené VH SČF dne 3. 12. 2005 a schvaluje se toto nové znění, které bude ve smyslu § 11, odst. 1, zák. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů oznámeno do 15 dnů Ministerstvu vnitra ČR, aby jej vzalo na vědomí.

Tyto Stanovy SČF nabývají platnosti a účinnosti dnem 4. 12. 2010.

Přihláška za člena SSČSZ

Společnost sběratelů československých poštovních známek
Svazu českých filatelistů

Přihláška za člena

…………………………………

členské číslo (vyplní SSČSZ)

Jméno a příjmení, titul: …………………………………………………………………..

Adresa: ulice: ……………………………………………

místo: ……………………………………………

PSČ: ………………….

Telefon: ……………………….. mobil: ………………………….

E-mail: …………………………………………………………………

Datum narození: ……………………. člen SČF: ano ne

Sběratelské zájmy (prosíme zaškrtněte)

 1. předfilatelistické doklady, období předchůdců
 2. čs.předběžné známky, popřevratová provizoria 1918-1920
 3. čs.známky 1918 – 1939
 4. čs.celiny 1918 – 1939
 5. razítka a příležitostná razítka 1918 – 1939
 6. známky, razítka a celistvosti Protektorátu Čechy a Morava
 7. známky, razítka a celistvosti Slovenska 1939 – 1945
 8. poštovní provizoria z let 1944 – 1946
 9. čs.známky 1945 – 1992
 10. čs.celiny 1945 – 1992
 11. čs. obálky prvního dne 1947 – 1992
 12. razítka a příležitostná razítka 1945 – 1992
 13. Česká republika od roku 1993
 14. Slovenská republika od roku 1993

Podrobnější specializace:………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

sběratel – vystavovatel – juryman – znalec SČF – publicista – filatelistický obchodník

V…………………………

Dne …………………….. Podpis …………………………

Přihlášku odešlete na adresu : aaaaa5@email.cz nebo poštou na adresu Pavel Martínek, Brdičkova 1910, 155 00 Praha  5.